نویسندگان

چکیده

منگنایت ها یک زیر شاخه جدید از فیزیک ماده چگال است که دارای مفاهیم فیزیکی زیاد و کاربردهای فراوان است. در این تحقیق به بررسی خواص ساختاری, الکتریکی و مغناطیسی یک سری از منگنایت La1-xCaxMnO3 , LCMO, به ازای 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, x=0.1 پرداخته شده است. مشاهده شد که ساختار بلوری این منگنایت در دمای اتاق و در آلایشهای کوچک, راست گوشه است و با افزایش مقدار آلایش, ثابتهای شبکه کاهش می یابند و ساختار بلوری به سمت چارگوشی پیش می رود. همچنین افزایش مقدار آلایش باعث القای فاز فلزی در دماهای پایین و گذار فاز عایق - فلز می شود که دمای این گذار فاز تا آلایش x=0.4 تقریبا بر دمای کوری نمونه ها منطبق است. با افزایش مقدار آلایش تا 0.5 دمای گذار فاز عایق - فلز و دمای کوری نمونه ها ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. در آلایشهای 0.1 و 0.2 و در دمای حدود 90K, گذار فاز از حالت بی نظم به حالت منظم شده بار الکتریکی رخ می دهد. در نهایت با یک پیشنهاد به تحلیل گذار فاز عایق - فلز و انطباق دمای آن بر دمای کوری پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The structural, electrical and magnetic properties of La1-xCaxMnO3 Manganite

نویسندگان [English]

  • A. B. Rostamnejadi
  • M. Safa

چکیده [English]

  Manganites are considered as subbranches of condensed matter physics with a great wealth of physical mechanisms. In this investigation we have studied the structural, electrical and magnetic properties of a series of La1-xCaxMnO3   manganite with x=0.1, 0.2, …,0.5. We observed that the crystal structure of this manganite, with small dopping, at room temperature is orthorhombic and by increasing the amount of dopping, its structure changes towards tetragonal. Also, by increasing calcium dopping a metallic phase induction occurs at low temperature and also a metal-insulator transition occurs at the samples Curie temperature. By increasing the amount of dopping to 0.5 the metalic-insulator transition temperature and the Curie temperature of the samples both increase first and then decrease. We suggest a theoretical model with which we can interpret qualitatively many properties of manganites, such as their metal-insulator phase transition and their colossal magnetoresistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • colossal magnetoresistance
  • manganites
  • metal-insulator transition

تحت نظارت وف ایرانی