نویسندگان

چکیده

نوسانات آزاد یک سیاره شبه زمین و غیر چرخشی در حضور میدان مغناطیسی بدون نیرو بررسی می شود. مدل مورد نظر شامل یک هسته داخلی جامد, یک هسته بیرونی مایع و یک گوشته جامد است که دارای تقارن کروی است. جابه جاییهای لاگرانژی در محیط با استفاده از قضیه هلمهولتز که در آن تبدیل پیمانه ای خاصی صورت گرفته است به مولفه های اسکالر, قطبی وار و چنبره ای تفکیک می شود. این مولفه ها به ترتیب با وجوه p, g و t متناظرند. وجوه طبیعی مدل با استفاده از روش وردشی ریلی - ریتز محاسبه می شوند. بخشهای جامد سیاره و حضور میدان مغناطیسی باعث ایجاد نوسانات چنبره ای خالص می گردند. علاوه بر آن میدان مغناطیسی باعث جفتیدگی وجوه p و g نیز می شود. به عنوان کاربردی از مدل, داده های لرزه ای واقعی زمین جهت محاسبه ویژه بردارها و ویژه مقادیر وجوه مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Free oscillations of the earth-like planets in the presence of magnetic field

نویسندگان [English]

  • Y. Abedini
  • S. Nasiri

چکیده [English]

  we study the free oscillations of a non-rotating earth-like planet in the presence of a force free magnetic field. The model consists of a solid inner core, a liquid outer core and a solid mantle which is spherically symmetric. The lagrangian displacements are decomposed into scaloidal, poloidal and toroidal components using a gauged version of Helmholtz theorem. These components are identified, with P- , g and t- modes, respectively. The normal modes of the model are determined using a Rayleigh-Ritz variational technique. The consequence of the presence of the solid parts and the magnetic field is the emergence of pure t- oscillations. The magnetic field, in addition to exciting t- modes, couples the everpresent p- and g -modes together. As an application of the model, the real seismic data of the earth is used to calculate eigenvalues and eigenvectors for different modes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • planets
  • oscillation
  • earth
  • magnetic field
  • magnetohydrodynamics
  • waves

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی