نویسنده

چکیده

اگر انرژی میدان گرانش بتواند نقشی در تولید خود داشته باشد, اجرام گراننده میدانی قویتر از آن چه قانون نیوتن اجازه می دهد از خود نشان خواهند داد و به زبان نیوتنی پر جرمتر ظاهر خواهند شد. بسته به میزان فشردگی جرم گراننده این افزایش ممکن است تا پنج برابر برسد و در تفسیر منحنی سرعت کهکشانهای مارپیچی, پراکندگی سرعت در خوشه های کهکشانها و یا توجیه قاعده تالی - فیشر به کار بیاید. دینامیکی که بر مبنای یاد شده به دست می آید از اصل هم ارزی پیروی می کند. ولی از اصل برهم نهی, تنها به طور تقریبی و در مورد سیستمهایی که اجزای آن به قدر کافی از هم دور باشند پیروی می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dark matter or the other dynamics

نویسنده [English]

  • Y. Sobouti

چکیده [English]

  Allowing the energy of a gravitational field to serve partially as its own source allows gravitating bodies to exhibit stronger fields, as if they were more massive. Depending on degree of compaction of the body, the field could be one to five times larger than the Newtonian field. This is a comfortable range of increase in field strength and may prove to be of convenience in the study of velocity curves of spirals, of velocity dispersions in clusters of galaxies and in interpreting the Tully-Fisher or Faber-Jackson relations in galaxies or systems of galaxies. The revised gravitation admits of superposition principle but only approximately in systems whose components are widely separated. The revised dynamics admits of the equivalence principle in that, the effective force acting on a test particle is derived from a potential, and could be elimhnated in a freely falling frame of reference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dark matter
  • alternative dynamics

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی