نویسندگان

چکیده

حرکت رانشی آب که به علت تنش سطحی باد بر روی اقیانوس به وجود می آید توسط تئوری اکمن (1905) بیان شده است. انتقال اکمن بر روی خلیج فارس با استفاده از داده های میانگین تنش باد و مقادیر SST محاسبه و بر روی شبکه ترسیم شده است. باد زمینگرد و SST برای محاسبه انتقال اکمن و تعیین آثار سرمایشی آن بر روی SST که از طریق درونشارشهای شمالی خلیج و نیز درونشارش دریای عمان صورت می گیرد, در منطقه خلیج فارس به کار گرفته شده است. مقادیر ماهیانه داده ها عمدتا از داده های شبکه ای 1° × 1° از اطلس داده های لویتس و گشت دریایی هرمز در سال 1997 گرفته شده است. تحلیلها بیانگر انتقال شمال غربی تا جنوب شرقی مربوط به تنش باد می باشد و نیز تغییر پذیری شدید درونسالی SST بر روی سطح دریا را نشان می دهد. الگوی تغییرات SST الگوی دریایی نیست بلکه شبیه به یک الگوی قاره ای می باشد. به هر حال انتقال اکمن سهمی را در تعدیل تغییرات فصلی SST در خلیج فارس ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sea surface temperature and Ekman transport in the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • E. H.
  • H. N.

چکیده [English]

  The wind drift motion of the water which is produced by the stress of the wind exerted upon the surface of the ocean is described by Ekmans theory (1905). Using the mean monthly values for the wind stress and SST, seasonal Ekman transport for the Persian Gulf was computed and contoured. The geostrophic winds have combined with the SST to estimate the effect of cooling due to Ekman transport of colder northern waters and inflow from the Oman Sea. The monthly SST mainly obtained from the 10 10 grided data of Levitus atlas and Hormuz Cruis Experiment for 1997.   Analyses show a NW to SE Ekman transport due to wind stress and significant interannual variability of SST on sea surface in the Persian Gulf. The seasonal variation of SST shows a continental pattern due to severe interaction between the land and sea. But these variations somehow moderates because of Ekman transport in Persian Gulf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sea surface temperature
  • salinity
  • thermohaline
  • Ekman transport
  • Persian Gulf

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی