نویسنده

چکیده

در این مقاله یک مدل ساده محاسباتی امواج اسپین در لایه مغناطیسی از دو لایه ایهای فرو / پادفرومغناطش ارایه می گردد. در این مدل, لایه فرومغناطش به عنوان یک تک لایه در نظر گرفته می شود و اثرات لایه پادفرومغناطش, ناهمسانگردی تک جهتی, روی لایه فرومغناطش در میدان موثر وارد بر هر اسپین منظور می گردد. لایه های نازک صفحات دو بعدی تصور می شود. در این مدل جفت شدگی مبادله ای و برهمکنشهای دو قطبی در لایه مغناطیسی در نظر گرفته می شود. با این مدل فرکانس امواج اسپین برای طول موجهای بلند محاسبه می گردد. محاسبات عددی برای یک نمونه اندازه گیری شده انجام می شود. در پرتو آن اطلاعات مهمی راجع به میدانهای موجود در دو لایه ایهای فرو/ پادفرومغناطش به دست می آید. با توجه به کاربرد عملی دو لایه ایهای فرو/ پادفرومغناطش در شیر اسپین که در حسگرها و خواندن داده ها در حافظه کامپیوتر از آن استفاده می شود, مطالعه روی دو لایه ایهای فرو/ پادفرو از اهمیت فراوانی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spin waves and unidirectional anisotropy in ultra thin ferromagnetic/antiferromagnetic bilayer

نویسنده [English]

  • H. Moradi

چکیده [English]

  In this paper a simple model calculation of spin wave is given for the ferromagtic layer in ultra thin ferromagnetic/antiferromagnetic bilayer. In this model the magnetic layer is assumed as an isolated layer but the effect of antiferromagnetic layer on ferromagnetic layer and unidirectional anisotropy, is given in the effective field applied on each spin. The thin layer is assumed as two-dimensional plate. In this model the exchange coupling and dipoles interactions are assumed in the ferromagnetic layer. The spin wave frequencies are calculated for long spin waves. The observed data is fitted into this theory. In the light of this theory, important information can be obtained about the existing fields in the ferromagnetic/antiferromagnetic bilayer. These studies are very important because the ferromagnetic/antiferromagnetic bilayer is used in sensors and spin valves that are used in reading data from the hard-disk of computer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exchange anisotropy
  • interface
  • thin film
  • spin wave
  • ferromagnetic/antiferromagneti-bilayer

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی