نویسنده

چکیده

در فضای نا جا به جا گر برهمکنش موضعی به برهمکنشی غیر موضعی تغییر شکل می یابد. فرمولبندی نظریه میدان کوانتومی امکان بررسی تاثیر یک چنین تغییری را بر روی انرژی یک سیستم فیزیکی به دست می دهد. در این مقاله با به کارگیری فرمولبندی نظریه میدان, جا به جایی انرژی مرتبه اول برای تجمعی از ذرات فرمیونی غیر نسبیتی با برهمکنش موضعی تا تقریب مرتبه دوم از پارامتر نا جا به جایی محاسبه شده است. نتیجه به دست آمده بر کاهش انرژی مرتبه اول سیستم (تا تقریب مرتبه دوم از پارامتر نا جا به جایی) دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Energy shift of interacting non-relativistic fermions in noncommutative space

نویسنده [English]

  • A. Jahan

چکیده [English]

  A local interaction in noncommutative space modifies to a non-local one. For an assembly of particles interacting through the contact potential, formalism of the quantum field theory makes it possible to take into account the effect of modification of the potential on the energy of the system. In this paper we calculate the energy shift of an assembly of non-relativistic fermions, interacting through the contact potential in the presence of the two-dimensional noncommutativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-relativistic fermions
  • noncommutative space-time

تحت نظارت وف ایرانی