نویسندگان

چکیده

مبانی نظری سالیتونهای اپتیکی پوششی یک بعدی در بلورهای نورشکستی بر اساس نظریه پراش یک بعدی و مدل کوختاروف مطالعه می شود. به منظور یافتن جواب سالیتونی معادلات غیرخطی حاکم و بررسی انتشار سالیتون در طول بلور, روش مناسب و جدیدی بر اساس روش عددی کرانک- نیکلسون به همراه روش عددی تفاضل مرکزی معرفی و تابع توزیع شدت سالیتونی و نیز چگونگی تغییرات ضریب شکست در اثر واکنش غیرخطی محیط به دست آورده می شود. همچنین پایداری سالیتون در طول انتشار بررسی می شود. بر اساس مدل ارایه شده برهمکنش ناهمدوس میان سالیتونها در یک بعد شبیه سازی و تاثیر فاصله نسبی میان سالیتونها در اثر متقابل با یکدیگر و نیز تاثیر شدت میان پرتوها در برهمکنش مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل علاوه بر اینکه راهنمای خوبی به منظور استفاده در کارهای تجربی است, زمینه مناسبی برای مطالعه خواص فیزیکی سالیتونهای نورشکستی دو بعدی را فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

One-dimensional optical spatial screening solitons in photorefractive media and incoherent interaction between them

نویسندگان [English]

  • F. A. Keshavarz
  • A. Zakery

چکیده [English]

  Optical spatial screening solitons in photorefractive crystals in a one-dimensional case based on Kukhtarev model is studied. The new numerical scheme according to the Crank-Nicholson method accompanied by the central difference method is introduced to find the bright soliton solution. Simulation of the propagation is performed to show the dynamical evolution of solitons and check their stability. Numerical investigation of the interaction between incoherent screening photorefractive solitons is also performed. The influence of intensity and initial separation of the mutually incoherent self-trapped beams are discussed in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phtorefractive effect
  • Pokels effect
  • Kukhtarev model
  • optical solitons
  • photorefractive solitons
  • slitons stabiliy
  • Interaction of solitons

تحت نظارت وف ایرانی