نویسندگان

چکیده

ترکیب YGdSm)123)با فرمول اسمیY0.33Gd0.33Sm0.33)Ba2Cu3Ox )همچنین YGdEu1 و YGdEu2 با فرمول اسمیY0.33Gd0.33Eu0.33) Ba2Cu3Ox )که دارای شرایط اکسیژن دهی متفاوت هستند ساخته شده اند. خواص مختلف ساختاری, ریخت شناسی, ترابردی و مغناطیسی که شامل اندازه گیریهای پذیرفتاری ac, مقاومت الکتریکی ac, چگالی جریان بحرانی Jc و آنالیزهای EDX,XRD,SEM می باشند به عمل آمده است. نتایج حاصل از چگالی جریان بحرانی نشان می دهد که مقدار Jc در نمونه YGdSm)123 )و YGdEu1 نسبت به (Y123) افزایش پیدا کرده است به طوری که مقدار آن در YGdEu1 نسبت به نمونه (Y123) حدود 2 برابر شده است که علت آن احتمالا حضور یونهای Eu و Sm در روی صفحه های BaO می باشد که به عنوان یک ناخالصی عمل می کند و منجر به تولید میخکوبی محلی شده و نهایتا جریان بحرانی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of three rare earth elements (Gd, Sm ,Eu) on superconducting properties of RE Ba2Cu3Ox

نویسندگان [English]

  • H. Salamati
  • M. Eshraghi

چکیده [English]

  (YGdSm)123 sample with nominal composition (Y0.33 Gd0.33 Sm0.33 )Ba 2 Cu 3 O X ,also YGdEu1 and YGdEu2 samples with nominal composition (Y0.33 Gd0.33 Eu0.33 )Ba2 Cu3 OX were prepared at different oxygenation conditions. All the samples were analysed by ac susceptibility , resistivity , critical current density (Jc), SEM,XRD and EDX. The critical current density measurements show that the Jc increases in (YGdSm)123 and YGdEu1 samples comparing to (Y123) sample, so that the value of Jc in YGdEu1 is almost 2 times greater than (Y123) sample . May be the presence of Eu and Sm ions on the BaO planes act as the impurity and lead to local pinning and so increases the critical current density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • superconucting
  • critical current density

تحت نظارت وف ایرانی