نویسندگان

چکیده

ما در این مقاله با استفاده از یک مدل بستگی قوی, روش ماتریس انتقال و الگوریتم Lanczos, ماهیت حالتهای الکترونی و گسیل الکترون در زنجیرهای مدل فیبوناچی نوع جایگاهی, پیوندی و مخلوط را به صورت عددی بررسی می کنیم. برای مطالعه خواص رسانشی این سیستمها روش لانداور (Landauer) را به کار می بریم. با محاسبه نمای لیاپانوف (Lyapunov exponent) خواص جایگزیدگی ویژه حالتهای الکترونی را نیز در زنجیرهای فیبوناچی مطالعه می کنیم. توجه ما متمرکز بر پیدا کردن رابطه مهم بین طیفهای گسیل و ماهیت حالتهای الکترونی می باشد. برخلاف قضیه جایگزیدگی آندرسن, نتایج ما نشان می دهند که در زنجیرهای فیبوناچی حالتهای الکترون, جایگزیده نیستند و حالتهای شفاف الکترونی در نزدیکی تراز فرمی سیستم رخ می دند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The electronic properties of a Fibonacci chain

نویسندگان [English]

  • S. A. Ketabi
  • N. Shahtahmasebi

چکیده [English]

 Using a tight-binding model and transfer-matrix technique, as well as Lanczos algorithm, we numerically investigate the nature of the electronic states and electron transmission in site, bond and mixing Fibonacci model chains. We rely on the Landauer formalism as the basis for studying the conduction properties of these systems. Calculating the Lyapunov exponent, we also study the localization properties of electronic eigenstates in the Fibonacci chains. The focus is on the significance of the relationship between the transmission spectra and the nature of the electronic states. Our results show that, in contrast to Anderson’s localization theorem, in the Fibonacci chains the electronic states are non-localized and the transparent states occurr near the Fermi level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quasicrystal
  • Fibonacci sequence
  • transfer-matrix technique
  • Lanczos algorithm and Landauer formalism

تحت نظارت وف ایرانی