نویسندگان

چکیده

  در این مقاله پس از معرفی منگنایتها, تأثیر اندازه دانه­ها و آلایش را بر خواص ساختاری, الکتریکی و مغناطومقاومت ترکیب منگنایت (LSMO) La1-xsrxmno3مورد بررسی قرار داده­ایم. مشاهده می­شود که با ریز شدن دانه­ها مقدار مغناطومقاومت در میدانهای پایین, (LFMR) افزایش می­یابد, همچنین دیده می­شود که مقدار LFMR به ازای میدانهای اعمال شده برای آلایشهای پایین, با افزایش میزان آلایش, افزایش پیدا می­کند و برای آلایشهای بالاتر, با افزایش میزان آلایش کاهش می­یابد. تونل­زنی وابسته به اسپین و پراکندگی اسپینی در مرزدانه­ها توجیهی است برای افــزایش LFMR در آلایشهای پایین, در حالی که کاهش LFMR برای آلایشهای بالاتر می­تواند ناشی از تضعیف پدیده تبادل دوگانه به دلیل جانشینی جزئی یونهای آلایشی به جای یون mn باشد. ضخیم شدن بیش از حد مرزدانه­ها نیز می­تواند دلیل دیگری برای کاهش LFMR در آلایشهای بالاتر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of doping and particle size effect on structural, magnetic and magnetoresistance properties of manganites

نویسندگان [English]

  • M. Hakimi
  • P. Kameli
  • H. Salamati
  • M. Eshraghi
  • A. Aezami

چکیده [English]

 In this paper after introduction of manganites, we have studied the effect of particle size and doping on structural, magnetic and magnetoresistance of LSMO manganite samples. The magnetoresistance measurements show that, by decreasing the particle size LFMR increases. Also the results show that the LFMR increases at low doping levels and decreases at high doping levels. The spin dependent tunneling and scattering at the grain boundaries is the origin of increasing the LFMR at low doping levels. Also the substitution of impurity ions at Mn sites and subsequently weaking of double exchange is responsible for decreasing of LFMR at high doping level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetoresistance
  • manganites
  • LSMO

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی