نویسندگان

چکیده

 ساختار مغناطیسی ترکیبات حدی, بین فرومغناطیس و پادفرومغناطیس در ترکیبات دوتایی از نوع Rni/Pt/Cu با R=Tb, Gd, Nd, Ce هنگامی که با فلزات واسطه جایگزین می‌شود بررسی و مقایسه می‌گردد. تمامی آنها مثالهایی از ساختارهای مغناطیسی پیچیده هستند که به‌واسطه برهم‌کنشهای مختلف مغناطیسی, ناهمگنیها و بی‌نظمی ایجاد می‌شوند. این بررسی جامع پایه بحث مفیدی است که در آن رقابت برهم‌کنشهای مغناطیسی در زمینه بی‌نظمی را در بر می‌گیرد. ما شباهتها و تفاوتهای بین ساختارها را بحث می‌کنیم و راجع به اهمیت بی‌نظمی در وجود پدیده‌های مغناطیسی نتیجه می‌گیریم که می‌تواند چشم‌اندازهای جدیدی در پایداری فازهای مغناطیسی همانند خوشه‌های شیشه یا نظمهای کوتاه برد در ابعاد مزوسکوپی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An example of complexity in magnetism: Complex magnetic structures in Rare-Earth intermetallics

نویسندگان [English]

  • J. C. Gómez Sal
  • J. I. Espeso Martínez
  • J. Rodríguez Fernández
  • N. Marcano Aguado

چکیده [English]

 We present and compare the magnetic structures of limit compounds, between the ferromagnetism and antiferromagnetism in the pseudobinary compounds of type RNi/Pt/Cu, where R = Tb, Gd, Nd or Ce, appearing when we substitute the transition metal. All of them are examples of complex magnetic structures as the result of different magnetic interactions, inhomogeneities and disorder. This overview provides us a fruitful field of discussion considering the competition of magnetic interactions in a context of disorder. We discuss the similarities and differences between the structures and we conclude about the importance of the disorder in the existence of several phenomena in magnetism, which could lead to new insights in the stability of magnetic phases, as clusters glass or short range interactions in the mesoscopic scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetic structures
  • neutron diffraction
  • magnetic interactions

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی