نویسندگان

چکیده

  در این مقاله, دو نمونه همسانگرد(پرس نمونه در غیاب میدان مغناطیسی) و ناهمسانگرد( پرس نمونه در حضور میدان مغناطیسی) از ترکیب la0/8sr0/2mno3 تهیه شده است. برای بررسی خواص ساختاری, مغناطیسی و مغناطومقاومت نمونه­ها از آنالیزهای XRD , SEM , همچنین اندازه­گیریهای پذیرفتاری مغناطیسی ac و مغناطومقاومت نمونه­ها استفاده شد. نتایج آزمایشها نشان می­دهد که خواص مغناطیسی در نمونه ناهمسانگرد بهبود پیدا کرده و مغناطومقاومت آن کمی تضعیف شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of MgO nano-particles on Bi-2223 high temperature superconductors prepared by chemical sol-gel method

نویسندگان [English]

  • M. Eshraghi
  • P. Kameli
  • H. Salamati
  • E. Abdolhosseini Sarsari

چکیده [English]

 In this paper, two La0/8sr0/2mno3 samples, isotropic (press without magnetic field) and anisotropic (press with magnetic field) have been prepared. Then we have investigated structural, magnetic and magnetotransport properties of these samples using XRD, SEM, Ac susceptibility and magnetoresistance measurements. These studies show that a magnetic property of anisotropic sample is improved and magnetoresistance is decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • superconductor
  • Sol-gel
  • Bi(Pb)SrCaCuO
  • MgO

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی