نویسنده

چکیده

  در این بررسی مقدماتی, نوسانات آزاد یک جرم کروی خود گراننده متشکل از هسته مرکزی سیال و پوسته جامد بررسی شده است. نوسانات آزاد زمین واقعی, تا آنجا که فرض تقارن کروی و همسانگردی قابل قبول باشد, نباید از نوسانات مدل مورد بحث به دور باشد. هدف اصلی از این بررسی در این مرحله, آشنایی با پیچیدگیهای ریاضی مسئله است تا کسب داده­های عددی قابل انطباق به زمین واقعی.

عنوان مقاله [English]

Free Oscillations of Earth-Like Bodies

نویسنده [English]

  • Y. Sobuti

تحت نظارت وف ایرانی