نویسندگان

چکیده

در این مقاله ما مرحله ابتدایی شکل‌گیری ستاره نوترونی تازه متولد شده که Protoneutron Star نامیده می‌شود و با آنتروپی ثابت به ازای هر نوکلئون، در مرتبه 2 - 1 ثابت بولتزمن و همچنین کسر لپتونی 3/ 0 -4/ 0 ، مشخص می‌گردد، را در نظر گرفته و با محاسبه میانگین انرژی نوترینوها در این مرحله از شکل‌گیری ستاره، به محاسبه انرژی، معادله حالت ماده، جرم و شعاع ستاره پرداخته‌ایم. در اینجا به ازای هر آنتروپی و کسر لپتونی، حالتی را که در آن اثر نوترینو در نظر گرفته شده است نسبت به حالتی که از آن صرف نظر شده با هم مقایسه کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of the effect of neutrinos on the protoneutron star structure

نویسندگان [English]

  • GH Bordbar
  • B Khosropour

چکیده [English]

  In this paper, we consider the first case of formation of newborn neutron star named protoneutron star which is described with constant entropy per baryon about 1-2kB ( kB is Boltzman constant ) and lepton fraction about 0.3-0.4. In this case, by considering the neutrinos mean energy in our calculations, we compute the total energy, equation of state, mass and radius of protoneutron star. Finally, for different entropies and lepton fractions, we compare our results with the case in which the neutrinos effect is ignored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • protoneutron star
  • neutrinos
  • structure

تحت نظارت وف ایرانی