نویسندگان

چکیده

 در این مقاله، ما با استفاده از مدل قطره مایع در چار چوب الگوی ژله پایدار به مطالعه فرایند شکافت خوشه‌های اتمی باردار Na پرداخته ایم. در این بررسی، هندسه خوشه، غیر کروی در نظر گرفته شده است. انرژی خوشه‌ها، اندازه بحرانی، ارتفاع سد شکافت و انرژی تبخیر محاسبه شده‌اند. نتایج به دست آمده نشان دهنده بهبود نتایج قبلی و توافق بهتر با تجربه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the fission process of deformed Na clusters in liquid-drop stabilized jellium model

نویسندگان [English]

  • M Payami
  • B Shakeri

چکیده [English]

  In this work, using the liquid drop model in the context of the stabilized jellium model, we have studied the fission of charged Na clusters. In this study we have assumed a deformed non-spherical shape for the cluster. The ground state energies, critical sizes, fission barrier height, and the evaporation energies have been calculated. The results show a better agreement to the experimental results compared to our earlier work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • liquid-drop model
  • stabilized jellium model
  • fission
  • critical sizes
  • fission barrier height
  • evaporation energy

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی