نویسندگان

چکیده

  تشکیل فاز و تغییر در فرکانسهای فونونی رامان فعال ترکیب ابررسانای دمای بالای GdBCO که با Ce آلایش یافته است، توسط طیف پراکندگی اشعه X و طیف نگاری رامان بررسی می‌شود. افزایش آلایش موجب می‌شود که فازهای ثانویه‌ای چون 3 CeBaO در نمونه تشکیل شوند و دمای گذار ابررسانایی را کاهش دهند. حضور این فازها هم در طیف پراش اشعه X و هم در طیف رامان قابل مشاهده است. علاوه براین، مطالعه طیفهای رامان نشان می‌دهد که جانشانی Ce در ترکیب GdBCO در مقدار کم آلایش صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phonon modes in Gd1-xCexBa2Cu3O7-δ

نویسندگان [English]

  • SH Mozaffari
  • M Akhavan

چکیده [English]

 XRD and Raman analyses were performed to probe the phase formation and the variation of the normal phonon frequencies of the high temperature superconductor GdBa2Cu3O7-δ upon Ce doping. It was found that in addition to the orthorhombic 123 phase, some nonsuperconducting peaks, which are mainly due to the BaCeO3 secondary phase, are also formed that suppress the superconducting transition temperature. Besides, analysis of the Raman peaks shows that substitutions of Ce for Gd in GdBa2Cu3O7-δ are restricted to low concentrations in favor of impurity island formation .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phonon modes
  • Gd1-x Cex Ba2 Cu3 O7- δ
  • Ce doping

تحت نظارت وف ایرانی