نویسندگان

چکیده

  در این مقاله ساختار باند الکترونی با استفاده از روش LAPW برای ترکیب Ru1-xCrxCaO3  و با ساختن ابر سلول مناسب محاسبه شده است. با افزایش Cr در این ترکیب، چگالی حالات الکترونی زیاد می‌شود. ممان مغناطیسی هر کدام از اتمها از محاسبات LSDA بدست آمده است. با افزایش ناخالصی Cr در ترکیب، الکترونها جایگزیده‌تر می‌شوند و ممان مغناطیسی الکترونهای Ru افزایش می‌یابد. پارامترهای مربوط به اندرکنش الکترون- الکترون به روش U-constraint محاسبه شد. محاسبات نشان می‌دهد که با ورود Cr به ساختار، اندرکش الکترونها شدیدتر می‌شود. موازی شدن الکترونها به جفت شدگی الکترونها و ایجاد ابررسانایی p-wave کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ferromagnetic transition and double exchange of electrons in the Ru1-xCrxCaO3 compounds

نویسندگان [English]

  • H Hadipour
  • M Akhavan

چکیده [English]

  We have investigated the electronic structure of Ru1-xCrxCaO3 using the full potential linearized augmented plane wave method within the local spin density approximation. We have obtained the spin magnetic moment centered at Ru sites from LSDA calculation. The Ru magnetic moment is consistent with the experimental estimates and is lower than the t32g↑t12g↓ electronic configuration. Cr decreases the extension of the 4d orbitals and increases the exchange coupling between electrons which may increase the magnetic moment further. Parameters of the electron-electron interaction for the RuMO3 and CrMO3 with M=Ca have been estimated by the standard LSDA-constraint technique. These calculations show that both the DOS and effective Coulomb interaction increase with the increase of Cr content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RuCaCO3
  • Cr doping
  • double exchange
  • ferromagnetic transition

تحت نظارت وف ایرانی