نویسندگان

چکیده

اخیرا معادله جارزینسکی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در این معادله ارتباطی بین میانگین تابع نمایی کار انجام شده روی سیستم تحت شرایط غیر تعادلی و تفاوت انرژی آزاد تعادلی برقرار می‌شود. در مقالات گوناگون این معادله را به شرایط متفاوتی تعمیم داده‌اند. ما در این مقاله معادله جارزینسکی را به وضعیتی تعمیم می‌دهیم که علاوه بر انجام کار طی یک فرآیند غیر تعادلی، دمای سیستم نیز متغیر باشد. سپس این رابطه تعمیم یافته را برای نوسانگر هماهنگ کلاسیکی و همچنین کوانتومی یک بعدی به کار می‌بریم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Generalization of the Jarzynski equation for a system with variable temperature

نویسندگان [English]

  • S Zare
  • Z Ebadi
  • B Mirza

چکیده [English]

Recently the Jarzynski equation have been under many investigations. In this equation a relation between the average exponential of the work done on a system under non-equilibrium condition and equilibrium free energy differences is established. In different papers the equation has already been extended to different conditions. In this paper we will extend it to a situation that a system is driven away from equilibrium by work performed on it but with a non-constant temperature. Then this generalized equation will be applied to one-dimensional classical and quantum harmonic oscillators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jarzynski equation
  • non-equilibrium systems

تحت نظارت وف ایرانی