نویسندگان

چکیده

دراین مقاله چندگانگی ذرات باردار در نابودی +e-e را با استفاده از مدلهای گوناگون مورد بررسی قرار می‌دهیم. برای این منظور ابتدا توزیع چندگانگی ذرات باردار در انرژی مرکز جرم GeV54-57 را با توزیع پواسن و مقیاس KNO برازش می‌دهیم. سپس نتایج به‌دست آمده را با توزیع چندگانگی ذرات باردار در انرژیهای پایین‌تر مقایسه می‌کنیم. نتایج به‌دست آمده در این گستره انرژی با مقیاس KNO سازگاری بهتری را از خود نشان می‌دهد. پس از آن میانگین چندگانگی داده‌های فوق به‌همراه میانگینهای به‌دست آمده از داده‌های مختلف تا انرژی GeV206 را با سه مدل فرمی، مدل تجربی داده‌های P‏P و مدل به‌دست آمده از محاسبات اختلالی QCD برازش می‌دهیم. ضرایب به‌دست آمده از این برازشها با نتایج حاصل از انرژیهای پایینتر مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multiplicity distribution of charged particles in e+ e– annihilation in 54-57 GeV centre of mass energy and KNO scaling

نویسندگان [English]

  • A Ghasempoor Nashli
  • A Sepehri
  • T Gaffary
  • ME Zomorrodian

چکیده [English]

In this paper, we investigate the multiplicity of charged particles in e+ e– annihilation by using different models. To achieve this we first fit the multiplicity distribution of charged particles in the energy range of 54-57 GeV by using both the Poisson distribution and KNO scaling, then we compare these results with multiplicity distribution at the lower energies. This comparison shows that our results are more compatible with KNO scaling in this energy range. Also we fit the multiplicity distribution of our data, together with the other data up to 206 GeV, to Fermi model, the pp data model and the model obtained from perturbative QCD. The coefficients obtained by these methods are consistent with those obtained at lower energies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e+ e– annihilations
  • multiplicity
  • KNO scaling
  • Fermi model

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی