نویسندگان

چکیده

یک تلسکوپ ردیاب پرتوی کیهانی برای اندازه‌گیری پرتوهای کیهانی که از جهتهای مختلف (مخصوصا جهت خورشید) می‌آیند، در دانشکده فیزیک دانشگاه شریف ساخته شده است. مشاهدات ما با این تلسکوپ، نشان می‌دهد که تعداد پرتوهای کیهانی‌ای که از جهت خورشید می‌آیند، نسبت به جهتهای دیگر کاهش قابل ملاحظه‌ای دارد. اهمیت آماری این کاهش با روشهای Li وMa در طی تمام مشاهدات مقدار σ2 بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Observations on sun's shadow by a tracking cosmic ray telescope

نویسندگان [English]

  • M Mirkazemi
  • M Khakian Ghomi
  • J Samimi
  • M Dehghani
  • A Anvari
  • M Bahmanabadi
  • H Hedayati

چکیده [English]

A cosmic ray tracking telescope has been made for the measurement of cosmic rays from different directions, especially those received from the sun direction. Our observations by the telescope shows a noticeable deficiency in the detected number of cosmic rays entering the telescope when its axis was pointing to the sun compared to that entering the telescope with no sun in its field of view. The statistical significance of this deficit with the Li and Ma method stands near 2σ for all of our observations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scintillation detector
  • Cosmic ray
  • shadow of sun

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی