نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله سـتاره کوارکی که از مرکز تا سطح خود از ماده کوارکی تشـکیل شده است، در نظر گرفته شده است. برای ماده کوارکی از دو مدل کیسه‌ای M‏IT و مدلString – flip like استفاده شده است. در مدل کیسه‌ای، انرژی سـیسـتم، انرژی جنبشی ذرات تشکیل دهنده به اضافه یک ثابت B در نـظر گرفـته می‌شـود. در اینجا دو حالت برای B در نظر می‌گیریم، یـکی ثابـت و دیگری وابستـه به چـگالی. حـالت دوم با توجه به داد‌ه‌های اخـیـر ســرن مـربـوط به تـشکیــل پـلاســمای کــوارک گلـئـون به‌دست می‌آیـد. در مــدل String - flip like انرژی هر ذره سیستم با حل معادله شرودینگر به دست می‌آید. برای این کار هامیلتونی مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل در نظر گرفته شده است. پتانسیل در هامیلتونی یک پتانسیل کلی وابسته به چگالی است که در این پتانسیل یک پتانسیل حبس وجود دارد. درمدل String - flip like فرض می‌شود که پتانسیل حبس تابعی خطی یا درجه دوم از فاصله نسبی بین دو کوارک باشد. در این مقاله برای هر چهار مورد معادله حالت ماده کوارکی را به دست آورده ایم. در آخر با استفاده از معادله حالتهای استخراج شده ساختار ستاره کوارکی به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of strange star structure

نویسندگان [English]

  • GH Bordbar
  • M Nourafshan
  • B Khosropour

چکیده [English]

In this paper, we have considered that the strange-star consists of quark matter from its center to surface. For quark matter, we have used two models, the MIT bag model and string-flip like model. In the bag model, the energy of the system has been considered the kinetic energy of the particles of system in addition to a constant B. We have considered two states for B, one of them is constant and the other one is density dependent. The second state has been obtained from the recent Cern data from quark-geleon plasma formation. In string-flip like model, the energy of the particles of the system has been obtained from the Schrodinger equation, where the Hamiltonian has been considered the sum of kinetic and potential energies. The potential in Hamiltonian is the general potential which depends on density that is the block potential. In the String-flip like model, the block potential is linear or square functions of the relative distance between two quarks. We have also obtained the equation of state of quark matter for all considered cases. Finally, we have computed the structure of the quark star using our equations of state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strange star
  • equation of state
  • structure

تحت نظارت وف ایرانی