نویسندگان

چکیده

در این مقاله ما حلهای خود مشابه برای قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب همراه با اتلاف ناشی از وشکسانی و مقاومت مغناطیسی در اطراف ستاره فشرده با میدان مغناطیسی دو قطبی را بررسی می‌کنیم. سیال برافزایشی را با تقارن محوری، ایستا و همدما که شامل میدان مغناطیسی دو قطبی ناشی از ستاره مرکزی است در نظر می‌گیریم. ساز و کار غالب در اتلاف انرژی، وشکسانی و مقاومت مغناطیسی است. ما اثر مقاومت مغناطیسی متغیر را بر ساختار قرص برافزایشی با پهن رفت غالب بررسی می‌کنیم، و نشان می‌دهیم که کمیتهای فیزیکی سیستم مانند سرعت شعاعی، سرعت زاویه‌ای، شارمغناطیسی وچگالی به این تغییرات حساس هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of magnetic resistivity in advection dominated accretion disk with poloidal magnetic

نویسندگان [English]

  • J Ghanbari
  • S Abbasi
  • A Tajmohammadi

چکیده [English]

In this work, we carry out self –similar solutions of viscous-resistive accretion flows around a magnetized compact object. We consider an axi-symmetric, rotating, isothermal steady accretion flow, which contains a poloidal magnetic field of the central star. The dominant mechanism of energy dissipation is assumed to be the turbulence viscosity and magnetic diffusivity due to the magnetic field of the central star. We explore the effect of viscosity, magnetic diffusivity and advection on a rotating disk. We show that dynamical quantities of advection dominated accretion flows (ADAFs) are sensitive to the advection, viscosity and magnetic diffusivity parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accretion
  • accretion flow
  • advection
  • magnetic field
  • magnetic resistivity

تحت نظارت وف ایرانی