نویسندگان

چکیده

در کار حاضر، منشاء آنتی‌پروتونهای مشاهده شده در ذرات کیهانی (در بالای جو) به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. ما چنین فرض کرده‌ایم که منشاء اولیه‌ها؛ که برهم‌کنشهای آنها با محیط میان ستاره‌ای یکی از مهمترین منابع تولید آنتی‌پروتونهاست، یک ابرنواختر نوع دوم باشد و سپس از مدل پخشی برای انتشار آنها استفاده کردیم. به منظور محاسبه طیف مورد نظر، مولفین یکی از جدیدترین پارامتریزه سازی سطح مقطع تولید آنتی‌پروتون در برخورد پروتون-پروتون (به جای پارامتریزه سازی تان و همکاران) را به کار برده و همچنین زمان اقامت محاسبه شده توسط مولفین، را برای اولیه‌ها مورد استفاده قرار داده‌ایم. در ادامه طیف حاصله نشان می‌دهد که آنتی‌پروتون‌های تولید شده ناشی از برخورد پروتون- پروتون در کهکشان، دارای جمعیت زیادی هستند چنان‌که نمی‌توان مولفه‌ای را به عنوان آنتی‌پروتونهای ماوراءکهکشانی تفکیک نمود. همچنین عدم قطعیت موجود در پارامترهای دخیل در این محاسبه باعث می‌شود طیف نهایی دارای گستره بالایی و پایینی باشد که البته داده‌های تجربی با دقت مناسبی در این گستره قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Detailed analysis of observed antiprotons in cosmic rays

نویسندگان [English]

  • P Davoudifar
  • SJ Fatemi

چکیده [English]

In the present work, the origin of antiprotons observed in cosmic rays (above the atmosphere) is analyzed in details. We have considered the origin of the primaries, (which their interactions with the interstellar medium is one of the most important sources of antiprotons) is a supernova type II then used a diffusion model for their propagation. We have used the latest parameterization for antiproton production cross section in pp collisions (instead of well known parameterization introduced by Tan et al.) as well as our calculated residence time for primaries. The resulted intensity shows the secondary antiprotons produced in pp collisions in the galaxy, have a high population as one can not consider an excess for extragalactic antiprotons. Also there is a high degree of uncertainty in different parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cosmic rays
  • Interstellar medium
  • cosmic rays (origin)

تحت نظارت وف ایرانی