نویسندگان

چکیده

سیستم RZ Cas یک دوتایی گرفتی نیمه جدا از نوع الغول است که مولفه ثانویه آن لالک روچ خود را پر کرده است. این سیستم دارای قدر مرئی 6.18 و دوره تناوب 1.195 روز است. مهمترین مشخصه‌های این سیستم تغییر دوره تناوب آن، به علت تبادل جرم بین مولفه‌ها، و ناهنجاریهای در کمینه اولیه، ناشی از نوسانات δ Scuti ای مولفه اولیه سیستم است. در این تحقیق سیستم RZ Cas در رصدخانه‌های دانشگاههای اصفهان و شیراز نورسنجی شد. دو منحنی نور با صافیهای B و V جانسون در شیراز و پنج منحنی نور با صافیهای U و B و V و R و C (بدون صافی) در اصفهان به دست آمد. همچنین برای آشکارسازی نوسانات δ Scuti ی آن، اندازه گیریهای نورسنجی پیوسته در کمینه اولیه، کمینه ثانویه، و خارج از گرفت نیز انجام شد. اطلاعات زیجی جدید به دست آمد: Min.I=HJD2453620.5500 + 1d ×1952639E. از تغییر دوره تناوب، آهنگ مبادله جرم آن حدود Msunyr-1 1.5×10 -7 برآورد شد. بر خلاف برخی مشاهدات قبلی، هیچ یک از کمینه‌های اولیه مشاهده شده، تخت نبودند. از تفاضل منحنیهای نوری مشاهده شده و محاسبه شده سیستم، منحنی نوسانات مولفه اولیه به دست آمد. با استفاده از کد Period04 بسامد نوسانات δ Scuti ای به اندازه 65.5-68.5 cycle/day متناظر با دوره تناوب 22-21 دقیقه آشکارسازی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Period change and δ Scuti pulsations of eclipsing binary star RZ Cassiopiae

نویسندگان [English]

 • K Naficy
 • A Kiasatpour
 • N Riazi

چکیده [English]

RZ Cas is an Algol-type partial eclipsing binary, the secondary component of which has filled its Roche lobe. Its visual magnitude is 6.18 and its period is 1.195 days. The most important characteristics of RZ Cas are period change (due to mass transfer) and anomalies in the primary minimum of its light curve (due to δ Scuti pulsations). In this paper, light curves of RZ Cas are obtained using the Johnson's U, B, V, and R filters at Isfahan University Observatory, and B and V filters at Biruni Observatory of Shiraz University. Continuous photometric measurements have also been made to detect δ Scuti type pulsations. A new ephemeris and period is obtained: Min.I =HJD2453620.5500 + 1d.1952639 E, and a mass transfer rate of 1.5×10 -7 M⊙ yr -1 is estimated. None of the observed primary minima is flat as found by some observers before. The residuals from the observed minus computed light curves of the system give the pulsation light curves of the primary component. The frequencies of δ Scuti pulsation are searched for using the Period04 program. It is found that the dominant frequency is 65.5-68.5 cycle/day, corresponding to a period of 21-22 min.

کلیدواژه‌ها [English]

 • stars
 • binaries
 • eclipsing – stars
 • oscillations
 • δ scuti type – stars
 • individual
 • RZ Cas – eclipsing binaries
 • change of period

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی