نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

برای بررسی خصوصیات بهمن‌هایی هوایی تولید شده به وسیله پرتوهای کیهانی مدل‌های اندرکنش هادرونی متفاوتی به کار می‌رود که در بسته نرم افزاری CORSIKA وجود دارند. عمق بیشینه‌‌ بهمن‌های هوایی یکی از پارامترهای مهم هر بهمن هوایی می‌باشد که در تشخیص ترکیب جرمی پرتوهای کیهانی مولد این بهمن‌ها نقش بسزایی دارد. در این مقاله بهمن‌های هوایی شبیه‌سازی شده به وسیله چهار مدل اندرکنشی QGSJET01, QGSJETII, DPMJET, SIBYLL مورد بررسی قرار گرفته‌اند و عوامل مؤثر بر عمق بیشینه این بهمن‌ها و خصوصیات هر مدل مطالعه شده است. همچنین فراوانی‌های ذرات ثانویه تولید شده توسط این مدل‌ها در سطح مشاهده مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dependence of Xmax and multiplicity of electron and muon on different high energy interaction models

نویسندگان [English]

  • G Rastegarzadeh
  • M Nemati

چکیده [English]

Different high energy interaction models are the applied in CORSIKA code to simulate Extensive Air Showers (EAS) generated by Cosmic Rays (CR). In this work the effects of QGSJET01, QGSJETII, DPMJET, SIBYLL models on Xmax and multiplicity of secondary electrons and muons at observation level are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmic ray
  • hadronic interaction
  • CORSIKA
  • extensive air shower

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی