نویسندگان

چکیده

کشف ابر تقارن یکی از اهداف اصلی LHC، برخورد دهنده هادرونی بزرگ ساخته شده در CERN است. در اینجا یک سناریوی بسیار مقید را در نظر می‌گیریم که گرانش، مسئول اصلی شکست ابر تقارن می‌باشد. توانایی CMS برای پیدا کردن ابرتقارن با جرم کم در رویدادهایی با یک کوارک سر در حالت نهایی، به وسیله شبیه‌سازی مطالعه شده است. یک برازش جنبشی با دو قید برای استخراج کوارک سر برای هر دو حالتی که جت b قابل شناسایی باشد یا نباشد، استفاده شده است. نشان داده شده است که برای نقطه کم جرم LM ، برای حالتی که جت b قابل شناسایی باشد، با یک انتگرال درخشندگی pb-1 30 و در حالت دیگر با یک انتگرال درخشندگی pb-1 9.6 یک کشف σ5 با فرض غالب بودن عدم قطعیت‌های آماری قابل انجام است. نسبت سیگنال نهایی بر روی پس زمینه، 12 است که نشان دهنده‌‌ قدرت این مطالعه برای جدا کردن رویدادهای مورد نظر از رویدادهای پس زمینه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Search for supersymmetry in top final states at CMS

نویسندگان [English]

  • N Salimi
  • S Paktinat Mehdiabadi

چکیده [English]

A search for SUSY using the top quark plus missing transverse energy (MET), in a low mass mSUGRA test point is performed. A two–constraints kinematic fit is utilized to extract the top quark, either b-jet the ones that is recognizable or it is not recognizable. It is shown that for point LM1, for the former situation, a 5σ excess can be achieved with 30 pb-1 and for the latter situation, it can be observed with 9.6 pb-1. The ratio of the final signal over background for both situations is 12.0.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supersymmetry
  • top quark
  • CMS

تحت نظارت وف ایرانی