نویسندگان

چکیده

با استفاده از یک روش تابع گرین تعمیم یافته و فرمولبندی لانداور، اثر دما بر مشخصه‌های جریان- ولتاژ (I-V) مولکول C60 در سیستم فلز/C60/ فلز به‌صورت عددی بررسی می‌شود. علاوه بر این، تاثیر قدرت جفت شدگی الکترون- فونون بر خواص الکترونی این مولکول نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. مشخصه‌های I-V مولکول در دو حد دمایی T=3K و T=300K تعیین می‌شوند. نتایج ما نشان می‌دهد، مولکول C60 که در دماهای پایین خاصیت نیم‌رسانندگی دارد با افزایش دما و در دمای اتاق نظیر یک رسانای شبه- اهمی رفتار می‌کند و رسانندگی آن به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Temperature dependence of I-V characteristics of C60 molecule

نویسندگان [English]

  • SA Ketabi
  • E Mozafari
  • N Shahtahmasebi

چکیده [English]

Making use of a generalized Green’s function technique and Landauer formalism, the temperature depended current-voltage (I-V) characteristics of C60 molecule, sandwiched between two metallic electrodes are numerically investigated. In addition, the influence of the electron-phonon coupling strength on the electronic properties of the molecule is studied. The I-V characteristics of the molecule are determined in two temperature limits, T=3K and T=300K. Our results indicate that the molecule primarily acts as a semiconductor in lower temperatures but moves toward becoming an ohmic-like conductor when the temperature increased to the higher magnitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • current-voltage characteristic
  • C60 molecule
  • electron-phonon coupling
  • Landauer formalism

تحت نظارت وف ایرانی