نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این مقاله، ابررسانای Y1-xCdxBa2Cu3O7-δ با مقادیر x=0, 0.5, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5 به روش حالت جامد ساخته شده و ساختار، مقاومت الکتریکی، چگالی جریان بحرانی و دمای بحرانی آن بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که این آلایش‌ها، تغییر محسوسی در ساختار و ثابت‌های شبکه ایجاد نمی‌کنند. با افزایش مقدار آلایش، مقاومت نمونه‌ها افزایش می‌یابد. مقدار کم آلایش کادمیوم، چگالی جریان بحرانی را بهبود می‌بخشد به طوری که نمونه x=0.1 بیشترین مقدار چگالی جریان بحرانی را در بین نمونه‌ها دارد. دمای بحرانی با آلایش کادمیوم تا x=0.2 نوسان کمی دارد و تغییرات، قابل ملاحظه نمی باشد، اما با افزایش مقدار آلایش تا x=0.5، دمای بحرانی به تدریج کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structure and properties of YBa2Cu3O7-δ superconductor doped with bulk cadmium oxide

نویسندگان [English]

  • A Echresh
  • M Zargar Shoushtari
  • M Farbod

چکیده [English]

In this paper, the Y1-xCdxBa2Cu3O7-δ superconductor with x=0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 are prepared using the solid state method and the structure, electrical resistance, critical current density and critical temperature of it, have been studied. The results show that these doping do not affect so much on the structure and lattice parameters. The electrical resistance of samples increased with doping. A little amount of doping cadmium improve critical current density such that the sample x=0.1 has a maximum critical current density among the samples. The critical temperature with doping cadmium up to x=0.2 has little fluctuation and its variation can be ignored, but by increasing up to x=0.5 the critical temperature decreases gradually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • superconductor
  • critical current density
  • critical temperature
  • electrical resistance
  • cadmium oxide
  • dope

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی