نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این تحقیق نانو ذرات ابررسانای YBCO با استفاده از روش ترکیبی سل-ژل، احتراقی با اندازه متوسط 100 نانو مترساخته شدند و اثر تغییرpH سل و تغییر دمای پخت بر تشکیل فاز ابررسانایYBCO و بر اندازه ذرات این ابررسانا مورد بررسی قرار گرفت. دو دسته نمونه از سل‌های با pH، 7 و 5 تهیه شد. دمای پخت 880 درجه سانتیگراد انتخاب و به مدت 5 ساعت در دمای مذکور حرارت دهی شدند. با استفاده از پراش اشعه X (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، نمونه‌ها مشخصه‌یابی شدند. طیف پراش اشعه X و تصاویرSEM مبنی بر این بود که نمونه با pH=7 دارای خلوص بهتر و اندازه متوسط ذرات 200 نانو متر می‌باشند و نمونه با pH=5 دارای خلوص کمتر و با اندازه متوسط ذرات حدود 500 نانو متر می‌باشند. به منظور ساخت ذراتی با اندازه کوچکتر، اثر دمای پخت بر تشکیل فاز ابررسانای ایبکو و بر اندازه ذرات این ابررسانا بررسی و از سل با pH=7 سه دسته نمونه تهیه شد. زمان پخت 5 ساعت انتخاب شد و سه دسته نمونه، در دماهای 800, 880, 950 درجه سانتیگراد حرارت دهی شدند. متوسط اندازه ذرات برای نمونه‌های حرارت داده شده در دماهای 800, 880, 950 درجه سانتیگراد به ترتیب 100, 200, 400 نانو متر اندازه‌گیری شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation of YBCO superconductor nanoparticles by sol-gel combustion method

نویسندگان [English]

  • M Farbod
  • M Tayeb Taher
  • I Kazeminezhad

چکیده [English]

This paper describes the details of synthesizing nano crystalline YBCO superconductor using a sol-gel combustion method and the effect of sol pH and sintering temperature on particle size was investigated. The sintering temperature was chosen 880°C and the samples were annealed at this temperature for 5 hours. The morphology and structure of the nano scale products were characterized by powder X-ray diffraction and scanning electron microscopy. The results showed the samples prepared using the sol with pH of 5 and 7 have mean particle size of 500 and 200 nm, respectively. In order to investigate the effect of sintering temperature on the size of YBCO particles three sets of samples from the sol with pH of 7 were sintered at 800, 880 and 950°C. The results showed the samples sintered at 800, 880 and 950°C have the average particle size of 100, 200 and 400 nm respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • YBCO superconductor
  • sol gel
  • combustion
  • nanoparticle

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی