نویسندگان

دانشگاه ولونگونگ استرالیا

چکیده

مغناطش و چگالی جریان بحرانی ابررسانای جدیدا کشف شده Ndo0.82F0.18FeAs با دمای بحرانی ابررساناییK 51.5 به صورت تابعی از میدان مغناطیسی و دما مطالعه شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که این ترکیب در میدان‌های مغناطیسی بسیار پایین و دماهای کمتر از دمای بحرانی دارای رفتار ابررسانایی استاندارد با خاصیت دیامغناطیس کامل است. اما با افزایش میدان مغناطیسی در میدان‌های بزرگتر از kOe 50 مشاهده می‌شود که این ترکیب دارای یک رفتار پارامغناطیسی قوی است. این رفتار به وضوح در منحنی تغییرات مغناطش بر حسب میدان مغناطیسی قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The magnetization and the critical current density in NdO0.82F0.18FeAs superconductor

نویسندگان [English]

  • SR Ghorbani
  • XL Wang

چکیده [English]

The magnetization and the critical current density of newly discovered NdO0.82F0.18FeAs superconductor with a critical temperature, Tc,, of 51.5 K has been studied as a function of applied magnetic field and temperature. It was found that this compound exhibits a standard superconductivity with diamagnetic onset close to Tc at a very low applied magnetic field. It was shown that there was a strong paramagnetic behavior at applied magnetic larger than 50 kOe. This behavior is clearly shown in magnetization curves as a function of applied magnetic field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical current density
  • paramagnetic superconductor NdO0.82F0.18FeAs

تحت نظارت وف ایرانی