نویسندگان

چکیده

با به کار‌گیری روش پتانسیل کامل امواج تخت بهبودیافته، در تقریب چگالی موضعی با در نظر گرفتن پلاریزاسیون اسپینی، چگالی حالت سیستم Sr2RuO4 را محاسبه نموده‌ایم. با این بررسی می‌توانیم سهم هر کدام از حالات نزدیک سطح فرمی را تعیین نموده و پارامترهایی از قبیل اندازه میدان کریستالی، شکافتگی تبادلی، و میزان هیبریداسیون بین اتم‌های مختلف را بررسی کنیم. برای بررسی این کمیت‌ها در دو تقریب متفاوت محاسبات را انجام داده‌ایم: تقریب LSDA و تقریب LSDA+U. با اعمال U، میزان همبستگی الکترون‌های نزدیک سطح فرمی را تعیین می‌نماییم. در این صورت قادر خواهیم بود به این سوال پاسخ دهیم که آیا این سیستم در ناحیه سیستم‌های همبسته قوی قرار می‌گیرد یا نه؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Correlation level in superconducting Sr2RuO4 system studied by ab-initio LSDA & LSDA+U calculations

نویسندگان [English]

  • Z Hooshmand
  • H Hadipour
  • M Akhavan

چکیده [English]

We have calculated the electronic structure of Sr2RuO4 using the full potential linearized augmented plane wave method in the spin polarized local density approximation. By this calculation, we identify the contribution of different electronic states near Fermi surface and study some electronic parameters like crystal electric field, exchange splitting, and hybridization between different atoms. Calculations are performed in two different approaches: LSDA and LSDA+U. By applying U, we have aimed to measure the electrons correlation near Fermi surface. Thereupon, we will answer if this system realm on the correlated systems region or not?

کلیدواژه‌ها [English]

  • local density approximation
  • electron correlation
  • strongly correlated system

تحت نظارت وف ایرانی