نویسندگان

چکیده

ضریب برهم‌کنش الکترون- فونون در ابررسانای کوپراتی La2-xBaxCuO4 برای گستره آلایش‌های مختلف، از حالت بدون آلاییدگی تا حالت فراآلاییده، مورد محاسبه قرارگرفته است. در این مطالعه هدف بررسی کیفیت محاسباتی از این دست به روش DFT است که برای این منظور نتایج محاسبات ساختار الکترونی به روش GGA+U σ نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مقدار محاسبه شده ضریب جفت شدگی الکترون - فونون در تطابق با محاسبات پیشین است ولی مقدار محاسبه شده پارامتر U هابارد نشان می‌دهد که روش مذکور در تخمین همبستگی‌های الکترونی در این ترکیبات ضعیف‌تر از آن است که بتوان بر مبنای نتایج چنین محاسباتی در مورد نقش فونون‌ها در این ترکیبات تصمیم‌گیری کرد. علاوه بر این وجود گذار فازهای متعدد در دماها و آلاییدگی‌های مختلف، به خطاهای بزرگتری در محاسباتی از این دست منجر می‌شوند. بر اساس نمودارهای پراکندگی فونونی محاسبه شده می‌توان گذارفازهای ساختاری موجود در این ترکیب را استنتاج کرد که بیانگر قدرت DFT در به‌دست دادن خواص ساختاری این ترکیبات و نیز نقش کم همبستگی‌های قوی در این خواص است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of the lattice dynamics in La2-xBaxCuO4 superconductor based on DFT method

نویسندگان [English]

  • A Tavana
  • C Ambrosch-draxl
  • M Akhavan

چکیده [English]

Electron-phonon coupling parameters are calculated for La2-x BaxCuO4 cuprate superconductor in a wide range of dopings, from undoped to overdoped compounds. In this study we aim to study the quality of such calculations based on DFT method so, the results of σ GGA+U electronic structure calculations are also investigated. The obtained value for electron-phonon coupling is in the same order of previous calculations but, the value obtained for the Hubbard U parameter shows that, such methods are poor in the estimation of electronic correlations to decide about the role of phonons in these compounds based on their results. Moreover, existence of several structural phase transitions with temperature and doping, lead to larger error in these calculations. Based on the calculated phonon dispersions, structural phase transitions can be resulted which shows the ability of DFT in the study of structural properties and the weakness of the strongly correlations in this properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cuprate superconductor
  • lattice structure
  • phase transition
  • electron-phonon interaction

تحت نظارت وف ایرانی