نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی کالکوژنیدهای کلسیوم، استرانسیوم و باریوم در ساختار NaCl با به‌کارگیری روش امواج تخت به‌ساخته خطی با پتانسیل کامل و بر پایه نظریه تابعی چگالی بررسی شد. برای انرژی تبادلی- همبستگی و پتانسیل متناظر با آن از تقریب گرادیان تعمیم یافته با تابعی پردو و همکاران استفاده شده است. محاسبات، وجود یک رابطه خطی میان گاف انرژی و عکس مجذور پارامتر شبکه تعادلی و همچنین ثابت دی الکتریک بر حسب عکس مجذور پارامتر شبکه تعادلی را نشان می‌دهد که این رابطه برای ترکیبات اکسیژندار و فاقد اکسیژن از روند متفاوتی پیروی می‌کند. به نظر می‌رسد این اختلاف ناشی از تفاوتی است که در ویژگی‌های پیوندی Ca-O، Sr-O و Ba-O با سایر پیوندها وجود دارد که نحوه توزیع چگالی بار اطراف هر اتم در این ترکیبات به خوبی این مطلب را تأیید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of oxygen impurity on the electronic and optical properties of calcium, strontium and barium chalcogenide compounds

نویسندگان [English]

  • M Dadsetani
  • R Beiranvand

چکیده [English]

Electronic and optical properties of calcium, strontium and barium chalcogenide compounds in NaCl structure are studied using the band structure results obtained through the full potential linearized augmented palne wave method. Different linear relationships are observed between theoretical band gap and 1/a2 (where a is lattice constant) for calcium, strontium and barium chalcogenide compounds with and without oxygen, respectively. An abnormal behavior of electronic and optical properties are found for compounds containing oxygen. These effects are ascribed to the special properties of Ca-O, Sr-O and Ba-O bonds, which are different from chemical bonds between Ca, Sr and Ba and other chalcogen atoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DFT
  • FP-LAPW
  • Chalcogenides
  • Optical properties
  • electronic properties
  • band gap

تحت نظارت وف ایرانی