نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مطالعه، فرمولبندی فادیف-واتسون-لاولیس (FWL) به زوایای پراکندگی بزرگ، به گونه‌ای تعمیم داده ‌شده‌ است که گستره زاویه‌ای 0 تا 180 درجه را در برگیرد. سطح مقطع جزئی فرآیند بازچینی و انتقال بار الکتریکی در برخورد پوزیترون‌ها و الکترون‌های پرانرژی با اتم‌های پوزیترونیوم، در تقریب مرتبه دوم، با استفاده از این فرمولبندی محاسبه ‌شده‌است. در این تقریب، دامنه پراکندگی FWL دو جمله پراکندگی مرتبه اول و سـه جمله پراکندگی مرتبه دوم را شامل می‌شود. اولین جمله مرتبه اول، متناظر با برخورد رو در رو است. به دلیل آن که در این سیستم سـه ذره‌ای، هم جـرم ذرات و هم قدرمطلق بار آنها مساوی است، انتظار می‌رود که مرتبه بزرگی سـه جمله مرتبه دوم یکسان باشد. این ویژگی باعث می‌شود تا جملات در زوایای خاصی تداخل سازنده و در بعضی از زوایا تداخل ویرانگر داشته باشند. با این وجود، انتظار می‌رود که این جملات نیز دارای بیشینه‌ای در راستای پس‌زنی پرتابه باشند. به منظور بررسی این وضعیت، سه جمله مرتبه دوم مورد محاسبه قرار گرفته و رابطه آنها با پاریته حالت‌های اولیه و نهایی سیستم تجزیه و تحلیل شده‌است. به ویژه نقش تداخل دینامیکی این جملات در ایجاد قله سینماتیکی و قله متناظر با پراکندگی رو در رو در توزیع زاویه‌ای سطح مقطع مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Three-body dynamical interference in electron and positron collision with positronium atom

نویسنده [English]

  • E Ghanbari Adivi

چکیده [English]

In this project, the Faddeev-Watson-Lovelace (FWL) formalism is generalized to large scattering angles. The angular range includes 0-180 degrees. Using this method, the charge transfer differential cross-sections are calculated, in a second-order approximation, for collision of energetic positrons and electrons with neutral positronium atoms. In this approximation, the rearrangement amplitude contains two first-order and three second-order partial amplitudes. The first first-order term is the Born amplitude in a first-order approximation. The second one corresponds to capturing the transferred particle without perturbing the state of this particle. This term, in fact, describes a knock-on process. Since the masses of the particles and the absolute values of their charges are equal, one expects that the second-order terms be similar in magnitude. This aspect causes the instructive interference of the partial amplitudes in some angles and destructive interference in some others. However, it is predicted that these amplitudes have local maxima in direction of the recoiling of the projectile. In order to investigate this situation, the second-order partial amplitudes are calculated and their relations with the parity of the initial and final states of the scattering system are analyzed. In particular, the role of dynamical interference of these partial amplitudes in creation of the kinematical peak and the peak corresponding to the knock-on scattering in angular distribution of the differential cross sections is investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faddeev formalism
  • three-body problem
  • dynamical interference
  • charge-transfer reaction

تحت نظارت وف ایرانی