نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله ضرایب انباشت پرتودهی تابش‌های گاما برای چشمه‌های صفحه‌ای و تیغه‌های دولایه آب و سرب محاسبه شد و تأثیر پراکندگی‌های همدوس که در چنین هندسه و کاربردی کمتر مورد توجه قرار گرفته، در نظر گرفته شده است. در این کار، در مرحله اول، ضرایب انباشت پرتودهی تابش‌های گاما بدون تأثیر پراکندگی همدوس برای چشمه صفحه‌ای نرمال و تیغه‌های دولایه آب- سرب و سرب- آب به کمک کد محاسباتی MCNP محاسبه شدند و در مرحله دوم ضرایب ذکر شده با تأثیر پراکندگی همدوس محاسبه شده و تأثیر پراکندگی همدوس و هم چنین تابش فلورسانس بر ضرایب انباشت پرتودهی بررسی شد. در اثر پراکندگی همدوس، ضرایب انباشت به ویژه در انرژی‌های پایین چشمه و مقادیر بزرگتر پویش آزاد میانگین در هر دو لایه، افزایش می‌یابد. با توجه به دقت بالای محاسبات از نظر آماری و سطح مقطع‌های به کار رفته، نتایج کامل‌تری نسبت به کارهای قبل در هندسه ذکر شده به دست آمدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculating gamma ray exposure buildup factors for plane source and double stratified layers of water and lead and investigating effect of coherent scattering on these factors

نویسندگان [English]

  • MH Alamatsaz
  • M Mokari

چکیده [English]

In this work, gamma exposure buildup factors (E.B.F.) for plane sources and two-layer shields of water and lead were calculated. Also, coherent scattering effect usually left unattended in this type of geometry and application was considered. First, gamma EBFs were calculated by using MCNP, without considering coherent scattering effect for a normal and anisotropic plane source and double stratified layers of water-lead and lead-water. Then, the above-mentioned factors were calculated by considering coherent scattering effect, and influence of coherent scattering and also fluorescence radiations on E.B.F. was studied. Due to coherent scattering, EBFs were increased in both layers, especially for sources with low energies and layers with more mean free paths. Regarding the high accuracy of statistical calculation and the applied cross sections, more complete results in comparison with previous works for the mentioned geometry were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MCNP
  • Monte Carlo
  • gamma ray buildup factor
  • coherent scattering
  • fluorescence radiation

تحت نظارت وف ایرانی