نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

در این مقاله، ضمن بررسی یک طرحواره زورمند (Robust) برای گذار بی دررو تحریکی رامان در داخل یک کاواک اپتیکی، عوامل ناهمدوسی بر گذار جمعیت سیستم مطالعه می‌شود. برای این منظور، اثر گسیل خود به خودی اتم و اتلاف کاواک با استفاده از حل عددی معادله لیوویل تحقیق می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که گذار بی دررو جمعیت سیستم، نسبت به اتلاف کاواک، بیشتر از گسیل خود به خودی اتم به ترازهای زمینه، حساسیت نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of spontaneous emission and cavity decay on intracavity stimulated Raman adiabatic passage

نویسندگان [English]

  • M Amniat-Talab
  • M Saadati-Niari
  • H Sedghi

چکیده [English]

In this paper, we study the robust technique of stimulated Raman adiabatic passage in an optical cavity considering decoherence effects of atomic spontaneous emission and cavity decay. Numerical solution of Liouville equation shows that the population transfer of the system is more sensitive to the cavity decay than the atomic spontaneous emission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intracavity STIRAP
  • cavity decay
  • spontaneous emission
  • Liouville equation

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی