نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

انتشار و پخش امواج آکوستیک یکی از پدیده‌های مهم در فیزیک می‌باشد. کاربردهای وسیعی چون مخابرات زیردریایی، شناسایی و تشخیص عیوب داخلی مواد توسط امواج آکوستیک تا خردسازی برون اندامی سنگ‌های درون اندامی به وسیله امواج شوک، نشان از اهمیت و کاربردهای وسیع چنین پدیده‌ای دارد. صرف نظر از کاربرد و استفاده از چنین پدیده‌ای، مطالعه بر روی تولید و انتشار امواج آکوستیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مقاله حاضر به بررسی تحلیلی و نیز اندازه‌گیری تجربی افت امواج آکوستیک در مواد فلزی پرداخته شده است. ابتدا معادلات دیفرانسیل حاکم بر انتشار امواج آکوستیک، در یک میله استوانه‌ای که در اثر حرکت موج آکوستیک، مقداری از آن مستهلک می‌شود، استخراج گردید. با در نظر گرفتن شرایط مرزی و شرایط اولیه، معادله و منحنی حرکت موج آکوستیک در ماده‌ای که در اثر حرکت موج مستهلک می‌شود حاصل شد. با استفاده از تکنیک‌های موجود در آنالیز مودال تجربی به بررسی تجربی افت انرژی و نیز استخراج ضرایب میرایی امواج آکوستیک پرداخته شده است. با بررسی اطلاعات حاصل از آزمون‌های تجربی همچون تابع پاسخ فرکانسی، ضابطه و نمودار مربوط به استهلاک فلزی بر حسب فرکانس موج در حال نشر استخراج گردید. مواد فلزی انتخاب شده برای آزمون، دو نمونه فولادی و آلومینیومی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Acoustic waves loss in Al-7075-T6 and St 304

نویسندگان [English]

  • A Abdullah
  • M Malaki

چکیده [English]

Propagation and dispersion of acoustic waves is one of the important phenomena in physics. Acoustic-waves are nowadays widely used in a variety of applications ranging from underwater communications, identification and specification of the internal defects of materials to extracorporeal shock wave lithotripsy. Apart from application and utilization of such phenomena, study on production and propagation of acoustic waves have a special importance. This paper is focused on the experimental and the analytical investigation of acoustic-waves loss in metallic materials. Firstly, the governing differential equations of the acoustic waves propagation are derived and solved for a damped cylindrically shaped rod. With regard to boundary and initial conditions, the equation and the curve of damped acoustic wave displacement are obtained. By using experimental modal techniques, experimental investigations on the energy loss and the extraction of damping coefficients of acoustic waves are done. The experimental information obtained from experimental tests such as Frequency Response Function, the formula and the curve of the energy loss versus frequency are extracted. Selected metallic materials for the experimental set-ups are two specimens of steel and aluminum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acoustic-waves
  • experimental modal analysis
  • frequency response function
  • vibrational damping of metallic materials

تحت نظارت وف ایرانی