نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

  نظریه میدان ناجابه‌جایی به عنوان یک نظریه شامل نقض تقارن لورنتس، با دو رهیافت متفاوت ساخته می‌شود. در رهیافت اول میدان‌های معمولی با میدان‌های ناجابه‌جایی یکسان بوده و در مقابل از گرو‌ه‌های تقارنی بزرگتری استفاده می‌شود. به عنوان نمونه در مدل استاندارد، گروه تقارنی بزرگتر U(3) × U(2) × U(1) به جای گروه تقارنی SU(3) × SU(2) × U(1) به کار برده می‌شود. در رهیافت دوم گروه تقارنی همان گروه تقارنی معمول مدل استاندارد می‌باشد ولی میدان‌ها بر اساس نگاشت سایبرگ - ویتن نوشته می‌شوند. در این مقاله قصد داریم ارتباط بین ضرایب نقض لورنتس را با پارامتر ناجابه‌جایی در رهیافت اول به دست آوریم و نتایج آن را با آنچه در رویکرد دوم به دست آمده است، مقایسه کنیم. در پایان از طریق نتایج آزمایشگاهی به دست آمده از ضرایب نقض لورنتس، حدی از مقیاس ناجابه‌جایی را به دست می‌آوریم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non-commutative field theory and the parameters of Lorentz violation in QED

نویسندگان [English]

  • S Aghababaei
  • M Haghighat

چکیده [English]

Non-commutative field theory as a theory including the Lorentz violation can be constructed in two different ways. In the first method, the non-commutative fields are the same as the ordinary ones while the gauge group is restricted to U(n). For example, the symmetry group of standard model in non-commutative space is U(3)×(2)×U(1) which can be reduced to SU(3)×SU(2)×U(1) by two appropriate spontaneous symmetry breaking. In contrast, in the second method, the non-commutative gauge theory can be constructed for SU(n) gauge group via Seiberg- Witten map. In this work, we want to find the relation between the NC-parameter and the Lorentz violation parameters for the first method and compare our results with what is already found in the second one. At the end, we obtain new limits on non-commutative parameter by using the existing bounds on the Lorentz Violation parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-commutative field theory
  • Lorentz violation
  • Seiberg - Witten map

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی