نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

  در این مقاله ما مدل استاندارد تعمیم‌یافته را برای مطالعه نقض لورنتس و CPT در متن بسط مدل استاندارد کمینه مورد برسی قرار می‌دهیم. این مدل در حین اینکه شامل جملات نقض لورنتس و CPT می‌باشد، ناوردایی پیمانه‌ای، پایستگی انرژی-تکانه و هموردایی تحت چرخش‌ها و خیزهای ناظر را حفظ می‌کند، این در حالی است که هموردایی تحت چرخش‌ها و خیزهای ذره شکسته می‌شود. در این کار ما از این چارچوب استفاده می‌کنیم تا قواعد فاینمن را برای مدل استاندارد تعمیم‌یافته به‌دست بیاوریم. با انجام این کار ما دو رأس برهم‌کنشی برای ذره هیگز به‌دست آوردیم که در مدل استاندارد نظیر آنها وجود ندارد. این راس‌های جدید در انرژی‌های پایین می‌تواند نوید دهنده فیزیکی جدید برای ذره هیگز باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feynman rules in the Lorentz violating extension of the standard model

نویسندگان [English]

  • A Binandeh
  • M Haghighat

چکیده [English]

 We consider the Lorentz violating extension of the standard model introduced by D. Colladay and V. A. Kostelecky. In this framework, we obtain all Feynman rules for the electroweak part of the standard model extension (SME), for the first time. Among the new obtained interactions one finds new vertices for the Higgs boson that is interesting in the phenomenology of the Higgs particle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lorentz symmetry
  • CPT symmetry
  • Faynman rules
  • standard model

تحت نظارت وف ایرانی