نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

  جواب‌های پایدار همگام، در مدل کوراموتو روی شبکه منظم مورد بررسی قرار گرفته است. نشان داده شد که دو حالت پایدار وجود دارد، ناهمگام کامل با پارامتر نظم صفر و همگام کامل با پارامتر نظم یک. همچنین شرایطی که در آن فقط پارامتر نظم برابر یک صادق است به دست آمده است. علاوه بر این نشان داده شد اختلاف فاز بیشتر از 2/π  بین رئوس همسایه در شرایط نهایی عامل ناپایداری شبکه است. در نهایت نشان دادیم که اگر تعداد رئوس کمتر از دو برابر درجه هر رأس باشد، فقط حالت پارامتر نظم برابر یک حالت پایدار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synchronization of the Kuramoto model on a regular network

نویسندگان [English]

  • R Kouhi Esfahani
  • F Shahbazi
  • K Aghababaei Samani

چکیده [English]

Stable solutions of the Kuramoto model on a regular network are investigated. It is shown that there are two stable states: a completely synchronized state with an order parameter equal to one and a completely incoherent state with an order parameter equal to zero. Also, the situation that could lead to the order parameter just equal to one is found out. Furthermore, it is shown that the phase difference of neighboring oscillators must be less than π/2 for a getting a stable state. It is also proved that by having the degree of each node more than half of the total number of nodes, we could only have the order parameter equal to one in (-π, π] for each initial phase condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • synchronization
  • Kuramoto model
  • order parameter
  • regular network
  • stability matrix

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی