نویسنده

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده

  در این مقاله الگوریتمی برای شبیه‌سازی اثر انباشت در طیف گامای یک سیستم آشکارسازی ارائه شده است و برنامه کد مبتنی بر آن ، به زبان فورترن نوشته شده است. با اجرای کد انباشت در مُدهای غیرکاهنده و کاهنده برای هر سیستم آشکارسازی گاما، طیف با تخریب انباشت و میزان تپ‌های انباشتی به‌دست می‌آید. نتایج نشان می‌دهد که تطابق طیف محاسباتی گامای چشمه سزیم -137 در آشکار با اعمال اثر انباشت و طیف تجربی آشکارساز یدور سُدیم بسیار مناسب است. سهم گاماهای بدون انباشت، و زیر طیف‌های انباشتی چند گانه نیز محاسبه شد ه‌اند . این کد قابل آشکارسازی برای انواع چشمه‌ها و آشکارسازها است و می‌تواند در تصحیح اثر انباشت برای سیستم‌های آشکارسازی مختلف مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Monte Carlo simulation algorithm for pileup effect of pulses in gamma spectroscopy and pileup distortion calculation on 137Cs pulse height spectrum in NaI(Tl) detector

نویسنده [English]

  • AA Mowlavi

چکیده [English]

 In this paper, an algorithm base on Monte Carlo simulation for pileup effect in gamma spectrum of a detection system is presented whose its code was written in FORTRAN language. The code can be run in paralayzable and nonparalazable mode to obtain the pileup distortion and value of pulses pileup for any detection system. The result show, that the computed spectrum of 137Cs is in good agreement with the experimental spectrum in NaI(Tl) detector. The free of pileup free spectrum and sub-spectra with different degrees of pulses of pileup are calculated. Also, we can apply it to different sources and detectors for pileup correction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monte Carlo simulation
  • pileup effect
  • gamma spectroscopy
  • paralazable and nonparalazable mode

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی