نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

  مدل آیزینگ یکی از ساده‌ترین مدل‌های توصیف کننده برهم‌کنش ذرات است. در این تحقیق بسط دمای بالای پذیرفتاری مغناطیسی میدان صفر مدل آیزینگ فرومغناطیس و پادفرومغناطیس ومدل آیزینگ با یک برهم‌کنش پادفرومغناطیس بر روی شبکه دوبعدی کاگومه با برهم‌کنش بین نزدیک‌ترین همسایه‌ها بررسی شد. با استفاده از تقریب پد، نمای بحرانی مدل آیزینگ فرومغناطیس γ ≈ 1.75 تخمین زده شد که با فرضیه جهان شمولی درتطابق است. اما در مدل آیزینگ پادفرومغناطیس و یک برهم‌کنش پادفرومغناطیس به علت اثر ناکامی مغناطیسی هیچ گونه گذارفازی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

High temperature series expansions for the susceptibility of Ising model on the Kagome lattice with nearest neighber interactions

نویسندگان [English]

  • Z Jalali mola
  • F Shahbazi

چکیده [English]

 The Ising model is one of the simplest models describing the interacting particles. In this work, we calculate the high temperature series expansions of zero field susceptibility of ising model with ferromagnetic, antiferromagnetic and one antiferromagnetic interactions on two dimensional kagome lattice. Using the Pade´ approximation, we calculate the susceptibility of critical exponent of ferromagnetic ising model γ ≈ 1.75, which is consistent with universality hypothesis. However, antiferromagnetic and one antiferromagnetic interaction ising model doesn’t show any transition at finite temperature because of the effect of magnetic frustration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ising model
  • series expansion
  • Pade′ approximation
  • frustration

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی