نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

  تعبیر گرانش به عنوان نیروی آنتروپی باعث به وجود آمدن تصحیحاتی در معادلات فریدمن می‌شود. نیروی آنتروپی بر اساس محاسبات ایاسون و فرمپتون و اسموت می‌تواند جملات تصحیحی به معادلات فریدمن اضافه کند. در اینجا نشان داده می‌شود که این تصحیحات باعث تغییر تکینگی نوع دوم (تکینگی ناگهانی) معادلات فریدمن به تکینگی نوع سوم می­شود. با در نظر گرفتن معادلات فریدمن و حتی بدون تصحیحات نیروی آنتروپی در تکینگی نوع سوم یکی از شرایط انرژی نقض ­می­شود. با اضافه شدن تصحیحات، شرط انرژی نقض شده نیز تغییر می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gravity as entropic force and its effects on the singularities of the Friedmann equations

نویسندگان [English]

  • M Aghaei Abchouyeh
  • B Mirza
  • B Mirza

چکیده [English]

 Interpretation of gravity as entropic force makes some corrections in Friedmann equations. According to calculations of Easson, Frampton and Smooth, the entropic force addss correction terms to Friedmann equations. It’s shown that these corrections change the second type of singularity to the third one in Friedmann equations. Considering Friedmann equations, even without entropic force at least one of the energy conditions is violated in the third kind of singularity. Adding the correction terms, the violated energy condition will change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cosmology
  • singularity
  • entropic force

تحت نظارت وف ایرانی