نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز فریمان

2 دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

  تنفس گاز رادون 222 محصولی از واپاشی رادیوم 226 است و محصولات واپاشی آن مسئول تقریباً نیمی از دز مؤثر دریافت شده توسط عموم مردم از کل منابع تابش یون ساز طبیعی است. ذرات آلفای ناشی از رادون می‌تواند باعث مجموعه‌ای از رخدادهای سلولی و مولکولی شده و منجر به ایجاد سرطان ریه و سایر سرطان‌ها شود. همچنین رادیوم 226 به طور گسترده‌ای در محیط با غلظت‌های متفاوت در آب‌ها، خاک‌ها، و صخره‌ها پراکنده شده است. وقتی رادیوم بلعیده می‌شود قسمت اعظم مواد به سرعت دفع می‌شوند. هرچند، از آنجایی که رادیوم از نظر شیمیایی مشابه کلسیم است، کسر مهمی از آن جذب گردش خون شده و به طور عمده در استخوان بندی رسوب می‌کند. بنابراین وجود این مواد رادیواکتیو در آب خطرناک است و مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است. این دلایل و به علت اینکه برخی از مناطق رامسر، شهری در شمال ایران در استان مازندران، بیشترین میزان تابش زمینه در جهان را دارد بر آن شدیم که میزان رادون و رادیوم را در منابع آبی رامسر مورد سنجش قرار دهیم. در این تحقیق، غلظت رادون و رادیوم در 22 رود و 20 نمونه آب شرب توسط دستگاه PRASSI مورد سنجش قرار گرفته است. بر طبق اندازه گیری‌ها میانگین میزان رادون در کل نمونه‌ها 3.030±1.122Bq/l بوده است و به طور مشابه میانگین میزان رادیوم در کل نمونه‌ها 0.185±0.055Bq/l به دست آمده است. همچنین 1 مورد از رودها و 1 مورد از آب شرب میزان بالاتری رادون از 10Bq/l به عنوان حد نرمال تعیین شده داشتند. در مورد رادیوم 226 ، غلظت رادیوم 226 در 11 مورد از رودها و 8 مورد از آب شرب از 0.185Bq/l که حد نرمال مجموع رادیوم 226 و 228 است بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on heavy radioactive pollution: Radon and Radium in streams and drinking water of Ramsar region by measured Prassi system

نویسندگان [English]

  • Z Pourhabib 1
  • AR Binesh 1
  • S Mohammadi 2

چکیده [English]

 Inhalation of radon gas 222Rn, which is a decay product of 226Ra, and its decay products accounts for typically about half of the effective doses received by public from all natural sources of ionizing radiation. Radon alpha particles can initiate a series of molecular and cellular events that culminates in the development of lung and other cancers. Also, 226Ra in the environment is widely distributed, being present in various concentrations in waters, soils and rocks. When radium is ingested, the majority of material is rapidly excreted. However, since radium is chemically similar to calcium, a significant fraction is absorbed into the bloodstream and deposited mainly in the skeleton. So, presence of these radioactive contaminants in water is dangerous and many studies especially about radon have been done in this area. For these reasons and becauses some areas of Ramsar, a city in northern Iran in mazandaran province, have been among the highest known background radiation levels in the world we measured radon and radium concentrations in water sources of Ramsar region. In this study, Radon and radium concentrations of the 22 streams and 20 drinking water samples were measured by PRASSI system. According to the data, the arithmetic mean of radon concentration for all samples was 3.030 ± 1.122 Bq/l. Similarly, arithmetic mean of radium for all samples was 0.185 ± 0.055 Bq/l. Also 1 sample of streams and 1 sample of drinking water showed radon concentration higher than 10Bq/l as normal level. Radium-226 alone, in 11 samples of streams and 8 samples of drinking water had concentrations higher than 0.185Bq/l as normal level for the combined Radium-226 and Radium-228.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drinkable water
  • stream
  • Radon
  • Radium
  • Prassi system

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی