نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این مقاله به مطالعه رسانش و چگالی حالت‌های الکترونی یک بسپار شانه-مانند با انرژی پرش متناوب متصل به دو زنجیره ساده یک بعدی در رهیافت بستگی قوی پرداخته شده است. روابطی برای ضریب عبور الکترونی و چگالی حالت‌ها به کمک تابع گرین سامانه به صورت تحلیلی ارائه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که طیف رسانش الکتریکی بسپارهای پلی‌استیلن-مانند در غیاب انرژی پرش پیوند کربن-هیدروژن دارای یک گاف انرژی متناسب با قدرت دوپارش است. در حالی‌که با در نظر گرفتن انرژی پرش پیوند کربن-هیدروژن باعث ایجاد سه گاف انرژی در طیف رسانش سامانه می‌شود. تغییر قدرت دوپارش تنها بر روی دو گاف کناری طیف تأثیر دارد و گاف مرکزی را تغییر نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of dimerization strength and comb-like bond’s hopping energy on electronic conductance and density of states of typical polyacetylene polymers

نویسندگان [English]

  • H Rabani
  • M Mardaani
  • M Mardaani
  • A Esmaeili

چکیده [English]

 In this paper, we study the electronic conductance and density of states for a comb-like polymer with periodic hopping energies in the tight-binding approach. Electron transmission coefficient and density of states are analytically calculated by using Green’s function of the system. The results show that the electronic conductance spectrum has one energy gap in the absence of carbon-hydrogen bond’s hopping energy, which is proportional to the dimerization strength. Carbon-Hydrogen bond’s hopping energy makes the appearance three energy gaps in the conductance spectrum and the dimerization strength influences only the outer gaps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanowire
  • electronic conductance
  • Green’s function
  • dimerization strength
  • density of states
  • polyacetylene

تحت نظارت وف ایرانی