نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

  در پژوهش حاضر، نانو پودرهای دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) با استفاده از روش سل-ژل و مخلوط کردن دو ماده تتراکلرید تیتانیوم (TiCl4) و اتانول سنتز شدند. انرژی فعال سازی در گذار فاز آناتاز به روتایل TiO2 در حضور و عدم حضور امواج ماورای صوت مورد مطالعه قرار گرفت. تنها بلورک‌های فاز آناتاز تا دمای تکلیس 500 º C متبلور بودند. با افزایش دمای تکلیس به دماهای بیشتر از 500 º C ، بلورک‌های فاز روتایل در نمونه‌ها رشد نموده و نانوپودر دوفازی آناتاز-روتایل تشکیل گردید. نتایج ما نشان داده، استفاده از امواج ماورای صوت علاوه بر کاهش دمای شروع استحاله، موجب کاهش انرژی فعال سازی در تبدیل فاز آناتاز به روتایل می‌شود. با به‌کارگیری امواج ماورای صوت، انرژی فعال سازی کاهش چشمگیری درحدود 18.5KJ/mol یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Decreasing of the activation energy of TiO2 nanoparticles by applying ultrasound waves using the sol-gel method

نویسندگان [English]

  • H Milani Moghaddam
  • SH Nasirian

چکیده [English]

 In this letter, titanium dioxide nanoparticles (TiO2) were synthesized via a sol-gel method and combining titanium tetrachloride (TiCl4) and ethanol. The activation energy was investigated on the phase transformation from anatase to rutile in the presence and absence of ultrasound waves. The anatase nanocrystallites were only crystallized up to the calcination of 500 º C. By increasing the calcination in the region after 500 º C, rutile nanocrystallites grew in samples, and mixed-phase TiO2 nanoparticles were obtained. Our results show that applying ultrasound waves decreases both onset transition temperature and the activation energy of the phase transformation from anatase to rutile. The activation energy showed a considerable reduction at about 18.5 KJ/mol by applying the ultrasound waves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Titanium dioxide nanoparticles
  • sol-gel method
  • ultrasonic waves
  • activation energy

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی