نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

  در این مقاله با در نظر گرفتن اثر حرکت فرمی و انرژی بستگی هسته‌ای، تابع ساختار و نتایج EMC را برای هسته‌های 40 Ca و 56 Fe با استفاده از مدل نوسانگر هارمونیک و با در نظر گرفتن پارامتر ħω مختلف برای پوسته‌های مختلف داخل هسته که مرتبط با میانگین مربع شعاع هسته بوده و با استفاده از توابع ساختار نوکلئون‌های آزاد GRV ، محاسبه می‌کنیم. سپس سطح مقطع دیفرانسیلی پراکندگی لپتونها از این هسته‌ها را نیز در انرژی‌های E=4.8GeV و E=4.032GeV حساب نموده که نتایج حاصل توافق خوبی با نتایج تجربی و تئوری‌های موجود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of nuclear structure function and angular distribution of scattered leptons from 40Ca and 56Fe nuclei

نویسندگان [English]

  • MH Mosavi
  • M Jedi Chorvadeh
  • F Zolfagharpour

چکیده [English]

 In this paper, we calculate nuclear structure function and EMC effect of 40Ca and 56Fe nuclei. To achive the goals, we consider Fermi motion and binding energy contrbiution in the harmonic oscillator model. In this model, harmonic oscillator parameter ħω related to shells root mean square radius and for free nucleon structure functions, is obtained from GRV’s free nucleon structure functions. Then, we calculate differential cross section of lepton scattering from those nuclei at the E=4.8 GeV and E=4.032 GeV. The obtained results show good agreement with available experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structure function
  • Fermi motion
  • EMC effect
  • scattering cross section

تحت نظارت وف ایرانی