نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چگالی ترازهای انرژی هسته‌ای یکی از ویژگی‌های مختص هر هسته می‌‌باشد که اهمیت و کاربرد آن، شامل طیف وسیعی از حوزه‌ها از اخترفیزیک تا پزشکی هسته‌ای است. با توجه به اینکه تلاش‌های آزمایشگاهی و نظری بسیار کمی برای مطالعه بر روی هسته‌های دور از خط پایداری صورت گرفته است، بررسی چگالی ترازهای انرژی این هسته‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین از آنجایی که چگالی تراز‌های هسته‌ای یک ورودی تعیین کننده در کدهای واکنش هسته‌ای می‌‌باشد، بررسی روش‌های معتبر برای محاسبه این کمیت ضروری است. در این تحقیق ضمن معرفی روش‌ها و مدل‌های محاسبه چگالی تراز برای کاربردهای عملی، ما از روش توزیع طیفی دقیق (SPDM) برای تعیین چگالی ترازهای انرژی دو هسته اگزوتیک غنی از نوترون و غنی از پروتون با عدد جرمی یکسان استفاده کردیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of nuclear level densities for exotic nuclei

نویسندگان [English]

  • M Nasri Nasrabadi
  • M Sepiani

چکیده [English]

Nuclear level density (NLD) is one of the properties of nuclei with widespread applications in astrophysics and nuclear medicine. Since there has been little experimental and theoretical research on the study of nuclei which are far from stability line, studying NLD for these nuclei is of crucial importance. Also, as NLD is an important input for nuclear research codes, hence studying the methods for calculation of this parameter is essential. Besides introducing various methods and models for calculating NLD for practical applications, we used exact spectra distribution (SPDM) for determining NLD of two neutron and proton enriched exotic nuclei with the same mass number.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear level density
  • exotic nuclei
  • nuclear reaction codes
  • nuclear structure

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی