نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

  هدف این تحقیق ساخت نانوذرات نقره و کنترل انداز ه آن‌ها می‌باشد. نانوذرات کلوئیدی نقره با انداز ه حدود 30 نانومتر از طریق احیای شیمیایی نیترات نقره در محیط الکل اتانول ساخته شدند. به‌منظور کنترل انداز ه نانوذرات، نمونه‌های مختلفی با تغییر عواملی از قبیل غلظت منبع نقره و عامل پایدارساز و همچنین نمونه‌هایی بدون عامل پایدارساز ساخته شد ه و تأثیر این پارامترها بر شکل و انداز ه نانوذرات بررسی گردید. نانوذرات تهیه شده با SEM و همچنین آنالیز EDX مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند با افزایش غلظت نیترات نقره‏، انداز ه متوسط نانوذرات افزایش می‌یابد و شکل کروی نانوذرات تغییر می‌کند. همچنین نتایج نشان دادند که حضور پایدار ساز باعث پایداری اندازه نانوذرات می‌شود، ولی افزایش عامل پایدارساز موجب افزایش اندازه متوسط ذرات می‌گردد. ساخت نانوذرات بدون استفاده از پایدارساز باعث رشد نانوذرات به میزان 125 نانومتر در ساعت در محیط الکلی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fabrication and size control of Ag nanoparticles

نویسندگان [English]

  • M Farbod
  • MR Batvandi

چکیده [English]

 The objective of this research was to fabricate Ag nanoparticles and control their sizes. Colloidal Ag nanoparticles with particle size of 30 nm were prepared by dissolving AgNO3 in ethanol and through the chemical reduction of Ag+ in alcohol solution. To control the nanoparticle size, different samples were fabricated by changing the AgNO3 and stabilizer concentrations and the effects of different factors on the shape and size of nanoparticles were investigated. The samples were characterized using SEM and EDX analysis. The results showed that by increasing the AgNO3 concentration, the average size of nanoparticles increases and nanoparticles lose their spherical shape. Also, we found that by using the stabilizer, it is possible to produce stable nanoparticles but increasing the stabilizer concentration caused an increase in size of nanoparticles. Fabrication of nanoparticles without using stabilizer was achieved but the results showed the nanoparticles size had a growth of 125 nm/h in the alcoholic media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ag nanoparticles
  • chemical reduction
  • stabilizer

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی