نویسندگان

1 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

  در پراکندگی امواج از سطوح ناهموار با استفاده از مورفولوژی سطح، که به صورت عمودی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی گزارش می‌شود، همواره دیدگاه جامع و صحیحی به‌دست نخواهد آمد. در صورتی که زبری نسبت به طول موج از حدی بیشتر شود، محاسبات نظری از نتایج تجربی انحراف یافته و بدون در نظر گرفتن اثرات سایه اصلاح نمی‌گردد. در این مقاله به جای در نظر گرفتن مستقیم اثر سایه در معادلات پراکندگی، تأثیر این اثر را بر روی پارامترهای مشخص کننده سطوح مورد بررسی قرار داده‌ایم. در صورت وجود سایه، بسته به زاویه تابش و طول موج تابشی قسمت‌هایی از سطح مشاهده نخواهد شد و از این رو مشخصات سطح به زاویه فرودی بستگی خواهد داشت. در این مقاله در چارچوب تقریب بورن، اثر سایه بر مشخصه‌های سطح خود متشابهی که از یک نمونه تجربی تهیه شده مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surface shadowing’s effects on the scattering from rough surfaces

نویسندگان [English]

  • F Salehi 1
  • SF Masoudi 1
  • GR Jafari 2

1

2

چکیده [English]

 In the wave scattering from rough surfaces investigated by using the surface morphology and the vertical AFM, in general the correct and complete results cannot be obtained. If the roughness with respect to the wavelength is more than a critical limit, the theoretical calculation is not the same as the experimental data, and this inequality cannot be corrected without considering the shadowing effect. In this paper, instead of direct considering of the shadowing effect on scattering equations, we investigated its effect on the surface characteristics. If the shadowing exists, some parts of the surface cannot be seen depending on the incident angle and the wavelength. In this study, the effects of the shadowing on the surface characteristics of a self-affine experimental sample were investigated under the Born approximation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wave scattering
  • rough surfaces
  • shadowing effect

تحت نظارت وف ایرانی